Klachtenregeling 


Klachtrecht

Wij waarderen het dat u ons laat weten wat er goed gaat en ook wat er beter kan. Bijna altijd kunnen we samen tot een oplossing komen. Een heel enkele keer lukt dat niet.  In dat geval hebben wij een klachtenregeling voor een zorgvuldige behandeling van klachten. 

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten

Met ongewenste intimiteiten bedoelen we alle handelingen, gedragingen en uitingen in de seksuele of affectieve sfeer die de leerling als ongewenst of kwetsend ervaart. De leerling kan met een dergelijke klacht terecht bij een docent, de mentor, de coördinator, een vertrouwenspersoon of een lid van de schoolleiding. 
Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht kan deze ook worden voorgelegd aan de onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Groningen, Stad en Ommelanden. Deze klachtencommissie stelt een onderzoek in en rapporteert aan het bestuur en de schoolleiding.

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenscommissie van Het Hogeland College bestaat uit zes personen. Leerlingen en ouders die klachten hebben over ongewenst gedrag op school en dit niet direct met docenten of directie willen bespreken, kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen. Mevrouw R. Beishuizen en de heer M. van Meel zijn de vertrouwenspersonen in Winsum.

Contactgegevens